FRIEND REQUESTS
Chat / Messages
View All Messages
Notifications
View All Notifications


Are you ready to transform your smart phone, tablet and computer into money making? Join Now!!
 
 
 
 

What is Incognito mode and why traffic view from incognito mode was not paid?什么是隐身模式以及为何未支付来自隐身模式的流量观看不计费? Chế độ Ẩn danh là gì và tại sao chế độ xem giao thông từ chế độ ẩn danh không được thanh toán?What is Incognito mode and why traffic view from incognito mode was not paid?What is Incognito mode and why traffic view from incognito mode was not paid?What is Incognito mode and why traffic view from incognito mode was not paid?

Private browsing, privacy mode or incognito mode is a privacy feature in some web browsers to disable browsing history and the web cache. This allows a person to browse the Web without storing local data that could be retrieved at a later date. Privacy mode will also disable the storage of data in cookies and Flash cookies. This privacy protection is only on the local computing device as it is still possible to identify frequented websites by associating the IP address at the web server.[1]

The Paid Traffic Program in cluding Google Adsense will be NOT paid for the traffic view from Incognito Mode, or Private browsing or Privacy mode.

Incognito mode does not make your surfing completely anonymous, but it does prevent Chrome from storing information about all of the websites that you have visited. It is also possible to browse and manage your extensions while in Incognito. Follow the steps below to enable or disable Chrome extensions while in Incognito mode.

 

How to Enable and Disable Chrome Extensions in Incognito Mode 

Step 1: Open Google Chrome. In the upper right hand corner of your webpage, click on the hamburger menu (three lines).
Step 2: From the drop-down menu, select More tools and then Extensions.
Step 3: A list of all extensions will appear. Those extensions that can be enabled in Incognito will have a box underneath them. To enable in Incognito, click the box beside “Allow in Incognito.” To disable an extension, uncheck the box.

Not all extensions can be enabled in Incognito mode. You will know which ones can and cannot when you view your list of extensions. Only those with the “Allow in Incognito” box are the ones that will work.

Extensions do not work when you use the Incognito feature. Chrome disables them because it does not control how these extensions handle your personal data when your search the Internet. While in Incognito mode, none of your browsing history is recorded, and no cookies are stored. If you want an extension to work in Incognito mode, you have to follow the procedure above (Steps 1 through 3) in order to make it work.

隐私浏览,隐私模式或隐身模式是某些网页浏览器中的隐私功能,用于禁用浏览历史记录和网
页缓存。 这让人们能够浏览网页而不存储可在之后被检索的本地数据。 隐私模式还将禁用

Cookie和Flash Cookie中的数据存储。此隐私保护仅在本地计算设备上进行,因为仍然可以通
过关联网页服务器上的IP地址来识别常访问的网站。[1]

包含Google Adsense的付费流量计划不会从隐身模式或隐私浏览或隐私
模式的流量观看中支付。

隐身模式不会让您在上网过程中完全匿名,但它确实阻止Chrome存储您访问过的所有网站的
信息。 在隐身模式下,也可以浏览和管理您的扩展程序。 在隐身模式下,请按照以下步骤启
用或停用Chrome扩展程序。

 

如何在隐身模式下启用和停用Chrome扩展程序

第1步:打开Google Chrome。 在网页的右上角,点击汉堡包菜单(三行)。
第2步:从下拉菜单中选择“更多工具”,然后选择“扩展”。
第3步:所有扩展名列表会显示出来。 可以在隐身模式中启用的扩展程序下方会显示一个框。
要在“隐身”中启用,请单击“允许隐身”旁边的框。要禁用扩展程序,请取消选中该框。

并非所有扩展程序都可以在隐身模式下启用。 当您查看扩展列表时,您将知道哪些可以和不可
以。 只有带有“允许隐身”框宽展程序才能使用。
使用隐身功能时,扩展程序将会无效。 Chrome会禁用它们,因为它无法控制这些扩展程序在
您上网时如何处理您的个人数据。 处于隐身模式时,您的浏览历史记录将不被记录,也不会存
储任何Cookie。 如果您希望扩展程序在隐身模式下工作,则必须按照上述步骤(步骤1到3)才
能使其正常工作。

Duyệt web riêng tư, chế độ riêng tư hoặc chế độ ẩn danh là tính năng bảo mật trong một số trình duyệt web để tắt lịch sử duyệt web và bộ nhớ cache trên web. Điều này cho phép một người duyệt Web mà không lưu trữ dữ liệu cục bộ có thể được truy xuất vào một ngày sau đó. Chế độ bảo mật cũng sẽ tắt lưu trữ dữ liệu trong cookie và cookie Flash. Bảo vệ quyền riêng tư này chỉ trên thiết bị máy tính cục bộ vì vẫn có thể xác định các trang web thường xuyên bằng cách kết hợp địa chỉ IP tại máy chủ web. [1]

Chương trình lưu lượng truy cập có trả tiền trong việc che giấu Google Adsense sẽ KHÔNG được thanh toán cho chế độ xem lưu lượng truy cập từ Chế độ ẩn danh hoặc chế độ Riêng tư hoặc chế độ Riêng tư.

Chế độ ẩn danh không làm cho việc lướt web của bạn hoàn toàn ẩn danh, nhưng nó ngăn Chrome lưu trữ thông tin về tất cả các trang web mà bạn đã truy cập. Bạn cũng có thể duyệt và quản lý tiện ích trong khi ở chế độ Ẩn danh. Làm theo các bước bên dưới để bật hoặc tắt tiện ích của Chrome khi ở chế độ Ẩn danh. 

Cách bật và tắt tiện ích của Chrome ở chế độ ẩn danh - How to Enable and Disable Chrome Extensions in Incognito Mode 

Bước 1: Mở Google Chrome. Ở góc trên bên phải của trang web, nhấp vào menu bánh hamburger (ba dòng).

Bước 2: Phía dưới trình đơn, chọn Công cụ khác và sau đó chọn Tiện ích mở rộng.

Bước 3: Danh sách tất cả các tiện ích mở rộng sẽ xuất hiện. Những tiện ích mở rộng có thể được bật trong Ẩn danh sẽ có một hộp bên dưới chúng. Để bật ở chế độ Ẩn danh, hãy nhấp vào hộp bên cạnh “Cho phép ở chế độ ẩn danh”. Để tắt tiện ích mở rộng, hãy bỏ chọn hộp này.


 

Không phải tất cả tiện ích có thể được bật ở chế độ Ẩn danh. Bạn sẽ biết cái nào có thể và không thể khi bạn xem danh sách các phần mở rộng của bạn. Chỉ những người có hộp "Cho phép ở chế độ ẩn danh" mới là những người sẽ hoạt động.


 

Tiện ích không hoạt động khi bạn sử dụng tính năng Ẩn danh. Chrome sẽ tắt chúng vì nó không kiểm soát cách các tiện ích này xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi tìm kiếm trên Internet của bạn. Trong khi ở chế độ Ẩn danh, không có lịch sử duyệt web nào của bạn được ghi lại và không có cookie nào được lưu trữ. Nếu bạn muốn tiện ích mở rộng hoạt động ở chế độ Ẩn danh, bạn phải làm theo quy trình ở trên (Bước 1 đến 3) để làm cho tiện ích mở rộng hoạt động.

Private browsing, privacy mode or incognito mode is a privacy feature in some web browsers to disable browsing history and the web cache. This allows a person to browse the Web without storing local data that could be retrieved at a later date. Privacy mode will also disable the storage of data in cookies and Flash cookies. This privacy protection is only on the local computing device as it is still possible to identify frequented websites by associating the IP address at the web server.[1]

The Paid Traffic Program in cluding Google Adsense will be NOT paid for the traffic view from Incognito Mode, or Private browsing or Privacy mode.

Incognito mode does not make your surfing completely anonymous, but it does prevent Chrome from storing information about all of the websites that you have visited. It is also possible to browse and manage your extensions while in Incognito. Follow the steps below to enable or disable Chrome extensions while in Incognito mode.

 

How to Enable and Disable Chrome Extensions in Incognito Mode 

Step 1: Open Google Chrome. In the upper right hand corner of your webpage, click on the hamburger menu (three lines).
Step 2: From the drop-down menu, select More tools and then Extensions.
Step 3: A list of all extensions will appear. Those extensions that can be enabled in Incognito will have a box underneath them. To enable in Incognito, click the box beside “Allow in Incognito.” To disable an extension, uncheck the box.

Not all extensions can be enabled in Incognito mode. You will know which ones can and cannot when you view your list of extensions. Only those with the “Allow in Incognito” box are the ones that will work.

Extensions do not work when you use the Incognito feature. Chrome disables them because it does not control how these extensions handle your personal data when your search the Internet. While in Incognito mode, none of your browsing history is recorded, and no cookies are stored. If you want an extension to work in Incognito mode, you have to follow the procedure above (Steps 1 through 3) in order to make it work.

Private browsing, privacy mode or incognito mode is a privacy feature in some web browsers to disable browsing history and the web cache. This allows a person to browse the Web without storing local data that could be retrieved at a later date. Privacy mode will also disable the storage of data in cookies and Flash cookies. This privacy protection is only on the local computing device as it is still possible to identify frequented websites by associating the IP address at the web server.[1]

The Paid Traffic Program in cluding Google Adsense will be NOT paid for the traffic view from Incognito Mode, or Private browsing or Privacy mode.

Incognito mode does not make your surfing completely anonymous, but it does prevent Chrome from storing information about all of the websites that you have visited. It is also possible to browse and manage your extensions while in Incognito. Follow the steps below to enable or disable Chrome extensions while in Incognito mode.

 

How to Enable and Disable Chrome Extensions in Incognito Mode 

Step 1: Open Google Chrome. In the upper right hand corner of your webpage, click on the hamburger menu (three lines).
Step 2: From the drop-down menu, select More tools and then Extensions.
Step 3: A list of all extensions will appear. Those extensions that can be enabled in Incognito will have a box underneath them. To enable in Incognito, click the box beside “Allow in Incognito.” To disable an extension, uncheck the box.

Not all extensions can be enabled in Incognito mode. You will know which ones can and cannot when you view your list of extensions. Only those with the “Allow in Incognito” box are the ones that will work.

Extensions do not work when you use the Incognito feature. Chrome disables them because it does not control how these extensions handle your personal data when your search the Internet. While in Incognito mode, none of your browsing history is recorded, and no cookies are stored. If you want an extension to work in Incognito mode, you have to follow the procedure above (Steps 1 through 3) in order to make it work.

Private browsing, privacy mode or incognito mode is a privacy feature in some web browsers to disable browsing history and the web cache. This allows a person to browse the Web without storing local data that could be retrieved at a later date. Privacy mode will also disable the storage of data in cookies and Flash cookies. This privacy protection is only on the local computing device as it is still possible to identify frequented websites by associating the IP address at the web server.[1]

The Paid Traffic Program in cluding Google Adsense will be NOT paid for the traffic view from Incognito Mode, or Private browsing or Privacy mode.

Incognito mode does not make your surfing completely anonymous, but it does prevent Chrome from storing information about all of the websites that you have visited. It is also possible to browse and manage your extensions while in Incognito. Follow the steps below to enable or disable Chrome extensions while in Incognito mode.

 

How to Enable and Disable Chrome Extensions in Incognito Mode 

Step 1: Open Google Chrome. In the upper right hand corner of your webpage, click on the hamburger menu (three lines).
Step 2: From the drop-down menu, select More tools and then Extensions.
Step 3: A list of all extensions will appear. Those extensions that can be enabled in Incognito will have a box underneath them. To enable in Incognito, click the box beside “Allow in Incognito.” To disable an extension, uncheck the box.

Not all extensions can be enabled in Incognito mode. You will know which ones can and cannot when you view your list of extensions. Only those with the “Allow in Incognito” box are the ones that will work.

Extensions do not work when you use the Incognito feature. Chrome disables them because it does not control how these extensions handle your personal data when your search the Internet. While in Incognito mode, none of your browsing history is recorded, and no cookies are stored. If you want an extension to work in Incognito mode, you have to follow the procedure above (Steps 1 through 3) in order to make it work.