FRIEND REQUESTS
Chat / Messages
View All Messages
Notifications
View All Notifications


Are you ready to transform your smart phone, tablet and computer into money making? Join Now!!
 
 
 
 

Tips To Make 5K Per Month After Six Months with Enrich Asia Mẹo để kiếm 5K mỗi tháng sau sáu tháng với Làm giàu Châu Á 用 Enrich Asia六个月后每月赚5K美元的建议 Tips Membuat 5K Per Bulan Setelah Enam Bulan dengan Enrich Asia Tips To Make 5K Per Month After Six Months with Enrich Asia Tips To Make 5K Per Month After Six Months with Enrich Asia

There are many ways to make money onlineby using the power of social network such as; facebook, linkedin, twitter, line, wechat, Instagram etc. Especially the facebook, that is the most powerful social network. I will how you a step by step how to recruit the members by using the power of facebook, here are the 04 step how to make 5K within six month:

1. Build your network

First you need to build your network by create multi-facebook account, you can create many facebook accounts as you want by using different names and email address. Remember one thing online business is about the network and members, the more members/networks you have the more power you are. That’s why people spend a lot of money into facebook to boost their official fan page to gain more fan.

You are simply create different facebook accounts and put the beautiful girl photos and the profile picture, nothing wonder because people love to add or send friend request to pretty girls. You can find a lot of beautiful photos from the google.

If you have three facebook accounts, each account has 5000 followers thus the total people in your network will be 15K people, within amount of network it is enough for you to build your PASSIVE INCOME stream.

2. Create your social network campaign

After you had built your network, the step (02) you need to create your social network campaign. You can create motivation quote, sharing about ideas that help people to make money, sale and marketing, tips for team work, financial education and financial freedom as well, you can find there a lot of ideas from the google. The most important thing do not forget to recommend people within your network to join our powerful system and helping them to make money by using your Enrich affiliate link. Yes, of course you will earn 50% from premium membership fee after they join the system.

3. Set S-M-A-R-T Goal for financial freedom

The third, you need to set SMART goal to achieve your financial freedom. SMART is defined as following meaning;

Specific, Measurable, Achievable, Realistic, ​Time frame

 

Example: I want to make 5K per month in the next six months, so you need to start your activities planning as below:

 • To post 3,000 contents (Article, photos and videos).
 • To recruit for 100 members and help them to earn more money.

Set-up your working schedule as per target above:         

To build 100 members, you need only three month is enough the daily target is only 1 or 2 people per day. Then after your build your team up to 100 team members then the next step is helping them to earning the money by doing the same as you.

Now ask yourself below questions:

 • Is it specific – Yes, I want to make 5K per month.
 • Is it measurable – Yes, it is under my capability to achieve it.
 • Is it Achievable- Yes, as per the activities breakdown, I need only post 12 content per days, I can do it and to recruit for 1-2 people per day, that is what I can do it.
 • Is it Realistic- Yes it is.
 • Timeframe- I want to make 5K per month after six month.

4. Team Building, helping your members to make Money.

Your first target is to build up 100 team members within three month, after your build up your team next your most important job is to help them to make money as below:

Train them to use the platform

Understand that they are new to the system, your job is to train them how to use the platform. There are a lot of tips and videos in the education center where you can use them to guide your team members.

Train them how to post effective content/articles

What is effective contents/articles mean? The most successful content is the content that attract more view from audiences. In order to earn more view there are some technic to do it, first you need to understand what are the photos, videos or article that people love to see. Example: People loves fun and happy, so you can post something about cute animal, cute babies, fun video, motivation photos and quote etc.

*Do not post about something negative or something that give a bad impact to the social.

Help your member to recruit the new member

The most important you need to help your member to recruit the new people into the system, in some case you need to help them by transfer your own new referral members to put under their name to encourage them.

You need to train your members in some basic marketing and selling skills, so that they can help enough confident to meet the new people.

Helping your member to set-up S-M-A-R-T GOAL.

Without goal you will achieve nothing, without goal you don’t know where to go and who you are. It is so much important to train your team member to set a smart goal as what you have done and motivate them to focus onto their goal.

Enjoy the Financial Freedom

The last step is enjoy financial freedom, remember your job is to help your members earning the money, the more they earn the money, the more you WIN.  


=> Find out more the Tips to build the financial freedom plan.

Có nhiều cách để kiếm tiền trực tuyến bằng cách sử dụng sức mạnh của mạng xã hội như; facebook, linkedin, twitter, line, wechat, Instagram, vv Đặc biệt là facebook, đó là mạng xã hội mạnh mẽ nhất. Tôi sẽ làm thế nào bạn từng bước làm thế nào để tuyển dụng các thành viên bằng cách sử dụng sức mạnh của facebook, đây là 04 bước làm thế nào để làm cho 5K trong vòng sáu tháng:

 

1. Xây dựng mạng lưới của bạn (1. Build your network)

Trước tiên, bạn cần xây dựng mạng của mình bằng cách tạo tài khoản đa tài khoản, bạn có thể tạo nhiều tài khoản facebook theo ý muốn bằng cách sử dụng tên và địa chỉ email khác nhau. Hãy nhớ một điều kinh doanh trực tuyến là về mạng và các thành viên, càng nhiều thành viên / mạng lưới hơn bạn càng có nhiều quyền lực hơn bạn đang có. Đó là lý do tại sao mọi người dành nhiều tiền vào facebook để tăng trang fan hâm mộ chính thức của họ để thu hút nhiều người hâm mộ hơn.

Bạn chỉ đơn giản là tạo ra các tài khoản facebook khác nhau và đưa các hình ảnh cô gái xinh đẹp và hình ảnh hồ sơ, không có gì lạ bởi vì mọi người thích thêm hoặc gửi yêu cầu kết bạn cho các cô gái xinh đẹp. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều hình ảnh đẹp từ google.

Nếu bạn có ba tài khoản facebook, mỗi tài khoản có 5000 người theo dõi, do đó tổng số người trong mạng của bạn sẽ là 15 nghìn người, trong phạm vi số lượng mạng đủ để bạn xây dựng luồng THU NHẬP TỪ THỤ ĐỘNG.

2. Tạo chiến dịch mạng xã hội của bạn (2. Create your social network campaign)

Sau khi bạn đã xây dựng mạng của mình, bước (02) bạn cần phải tạo chiến dịch mạng xã hội của mình. Bạn có thể tạo trích dẫn động lực, chia sẻ ý tưởng giúp mọi người kiếm tiền, bán hàng và tiếp thị, mẹo làm việc nhóm, giáo dục tài chính và tự do tài chính, bạn có thể tìm thấy rất nhiều ý tưởng từ google. Điều quan trọng nhất là đừng quên giới thiệu những người trong mạng của bạn tham gia hệ thống mạnh mẽ của chúng tôi và giúp họ kiếm tiền bằng cách sử dụng liên kết Làm giàu của bạn. Có, tất nhiên bạn sẽ kiếm được 50% từ phí thành viên cao cấp sau khi họ tham gia hệ thống.

3. Đặt mục tiêu S-M-A-R-T cho tự do tài chính (3. Set S-M-A-R-T Goal for financial freedom)

Thứ ba, bạn cần đặt mục tiêu SMART để đạt được tự do tài chính của bạn. SMART được định nghĩa là ý nghĩa sau;

Cụ thể, có thể đo lường, đạt được, thực tế, khung thời gian

Ví dụ: Tôi muốn tạo 5K mỗi tháng trong sáu tháng tới, vì vậy bạn cần bắt đầu lập kế hoạch hoạt động như sau:

• Đăng 3.000 nội dung (Nội dung, ảnh và video).

• Tuyển dụng 100 thành viên và giúp họ kiếm thêm tiền.

Thiết lập lịch làm việc của bạn theo mục tiêu ở trên:         

 

Để xây dựng 100 thành viên, bạn chỉ cần ba tháng là đủ mục tiêu hàng ngày chỉ là 1 hoặc 2 người mỗi ngày. Sau đó, sau khi xây dựng nhóm của bạn lên đến 100 thành viên trong nhóm thì bước tiếp theo sẽ giúp họ kiếm tiền bằng cách thực hiện tương tự như bạn.

Bây giờ hãy tự hỏi mình dưới đây câu hỏi:

• Có cụ thể không - Có, tôi muốn kiếm 5K mỗi tháng.

• Có thể đo lường được không - Có, nó là theo khả năng của tôi để đạt được nó.

• Có thể đạt được- Vâng, theo phân tích hoạt động, tôi chỉ cần đăng 12 nội dung mỗi ngày, tôi có thể làm và tuyển dụng 1-2 người mỗi ngày, đó là những gì tôi có thể làm.

• Có thực tế không?

• Khung thời gian - Tôi muốn tạo 5K mỗi tháng sau sáu tháng.

4. Xây dựng nhóm, giúp các thành viên của bạn kiếm tiền. (4. Team Building, helping your members to make Money.)

Mục tiêu đầu tiên của bạn là xây dựng 100 thành viên trong vòng ba tháng, sau khi bạn xây dựng đội ngũ của mình bên cạnh công việc quan trọng nhất của bạn là giúp họ kiếm tiền như sau:

Huấn luyện họ sử dụng nền tảng

Hiểu rằng họ là nhưng người mới đối với hệ thống, công việc của bạn là đào tạo cho họ cách sử dụng nền tảng này. Có rất nhiều mẹo và video trong trung tâm giáo dục nơi bạn có thể sử dụng chúng để hướng dẫn các thành viên trong nhóm của mình.

Đào tạo cho họ cách đăng nội dung / bài viết có hiệu quả

Nội dung / bài viết có ý nghĩa là gì? Nội dung thành công nhất là nội dung thu hút nhiều lượt xem hơn từ khán giả. Để kiếm được nhiều lượt xem hơn, có một số kỹ thuật để làm điều đó, trước tiên bạn cần phải hiểu những bức ảnh, video hoặc bài viết mà mọi người thích xem. Ví dụ: Mọi người yêu thích niềm vui và hạnh phúc, vì vậy bạn có thể đăng nội dung nào đó về động vật dễ thương, trẻ sơ sinh dễ thương, video vui nhộn, ảnh động lực và báo giá, v.v.

* Không đăng bài về có các nội dung tiêu cực hoặc một cái gì tác động xấu đến xã hội.

Giúp thành viên của bạn tuyển dụng thành viên mới

Điều quan trọng nhất bạn cần để giúp thành viên của bạn tuyển dụng những người mới vào hệ thống, trong một số trường hợp bạn cần phải giúp họ bằng cách chuyển các thành viên giới thiệu mới của bạn để đặt dưới tên của họ để khuyến khích họ.

Bạn cần phải đào tạo các thành viên của bạn trong một số kỹ năng tiếp thị và bán hàng cơ bản, để họ có thể giúp đủ tự tin để gặp gỡ những người mới.

Giúp thành viên của bạn thiết lập mục tiêu S-M-A-R-T.

Nếu không có mục tiêu bạn sẽ không đạt được gì, không có mục tiêu bạn không biết đi đâu và bạn là ai. Việc đào tạo thành viên nhóm của bạn rất quan trọng để đặt mục tiêu thông minh là những gì bạn đã làm và thúc đẩy họ tập trung vào mục tiêu của họ.

Tận hưởng tự do tài chính

Bước cuối cùng là tận hưởng tự do tài chính, hãy nhớ công việc của bạn là giúp các thành viên của bạn kiếm tiền, càng kiếm được nhiều tiền, bạn càng thắng.

=> Tìm hiểu thêm Mẹo để xây dựng kế hoạch tự do tài chính.

有很多方法可以利用如facebooklinkedintwitterline,微信,Instagram等特别是facebook

等社交网络的力量在线赚钱; 特别是facebook,它是最强大的社交网络。 我将教您如何一步一步通过使用facebook的力量招募会员,以下是如何在六个月内赚5K4步:

  1. 打造您的网络

首先您需要通过多个facebook账号,打造您的网络,您可以使用不同的用户名和邮箱创建多个facebook账户。记住一件事,在线业务就是关于网络和会员,您有的会员/网络越多,您就越有力量。这就是为什么人们花很多钱在facebook上提高他们的官方粉丝页面,获取更多的粉丝。

你只需创建不同的Facebook帐户,每个账号上放上美丽的女孩照片和个人资料图片,这一点也不奇怪,因为人们喜欢给漂亮女孩发送添加请求或发送好友请求。 你可以从谷歌找到很多漂亮的照片。

如果您有三个Facebook帐户,每个帐户有5000个关注者,那么您的网络中的总人数将是15K人,这样的网络数量足够您创建您的被动收入流。

2. 创建社交网络活动

在构建网络之后,您需要创建自己的步骤(02)社交网络活动. 您可以创建 励志名言, 分享能够 帮助人们赚钱的主意, 销售和营销,团队合作的技巧,金融教育 和财务自由, 你可以从谷歌找到很多想法。 最重要的是不要忘记推荐您网络中的人 加入我们强大的系统,并通过使用您的Enrich联盟链接帮助他们赚钱.是的, 当然,加入系统后,您将获得50%的高级会员费。

为财务自由设定S-M-A-R-T目标

第三,您需要设定SMART目标以实现财务自由。 SMART定义如下;

 具体,可测,可实现,现实的,时间框架

 

例如:我想要在接下来的六个月每个月赚5K,那么您需要开始如下计划:

 • 发布3,000个内容(文章,照片和视频)。

 • 招募100名会员并帮助他们赚更多钱。

根据上述目标设置您的工作计划表:

编号

活动

6个月的目标

月度目标

周目标

日目标

1

发布3000个内容

3000

334

84

12

2

招募100名会员(3个月内)

100

34

9

2-1月

要有100个成员,你只需要三个月,完成每天1或2个人的目标即可。 然后,在您的团队成员达到100名团队成员之后,下一步就是帮助他们通过与您一样的方式赚钱。

现在问自己以下问题:

 • 是否够具体 – 是, 我想要每月赚 5K 美元。

 • 可测量吗 – 是的,我有能力实现它。

 • 可以实现吗- 是的,根据活动细分,我每天只需发布12个内容,我可以这样做,每天招募1-2人,这就是我能做到的。

 • 现实吗- 是的,很现实。

 • 时间框架- 我希望在六个月后每个月赚5k美元。


 

4. 打造团队, 帮助您的会员赚钱.

您的第一个目标是在三个月内打造100名团队成员,在您建立团队之后,您最重要的工作就是帮助他们赚钱按照如下方式所示:

训练他们使用平台

了解他们是系统的新手,您的工作就是培训他们使用该平台。 教育中心有很多提示和视频,您可以使用它们来指导您的团队成员。

培训他们发布有效的内容/文章

有效内容/文章是什么意思? 最成功的内容是吸引更多观众观看的内容。 为了获得更多观看,有一
些技术功夫要做,首先你需要了解人们喜欢看什么样的照片,视频或文章。 例如:人们喜欢有趣和
快乐,所以你可以发布一些关于可爱的动物,可爱的宝宝,有趣的视频,励志照片和报价等东西。

*不要发布负面消息或对社交产生不良影响的事情。

帮助您的会员招募新会员

你要做的最重要的事就是帮助您的会员招募新人到系统中,在某些情况下,你需要通过把自己招募
的新会员加入到他们的推荐名下,来鼓励他们。

你需要给你的会员培养基本的市场营销和销售技能,这样他们才能有足够的信心去接触新人。

帮助您的会员建立S-M-A-R-T 目标.

如果没有目标,你将一事无成,没有目标你就不知道你要去哪,你就不知道你是谁。 培养您的团队
成员确立与您相同的目标,并激励他们专注于他们的目标是非常重要的。

享受财务自由


最后一步就是享受财务自由,记住你的任务是帮助会员赚钱,他们赚的钱越多,您就越成功!

=> 了解更多打造财务自由计划的建议。

Ada banyak cara untuk menghasilkan uang dengan menggunakan kekuatan jaringan sosial seperti; facebook, linkedin, twitter, line, wechat, Instagram dll. Terutama facebook, itu adalah jejaring sosial paling kuat. Saya akan jelaskan bagaimana caranya selangkah demi selangkah cara merekrut anggota dengan menggunakan kekuatan facebook, berikut adalah 4 langkah cara membuat 5K dalam waktu enam bulan:

1. Bangun jaringan anda

Pertama Anda perlu membangun jaringan Anda dengan membuat akun multi-facebook, Anda dapat membuat banyak akun facebook seperti yang Anda inginkan dengan menggunakan nama dan alamat email yang berbeda. Ingat satu hal bisnis online adalah tentang jaringan dan anggota, semakin banyak anggota / jaringan yang Anda miliki lebih banyak kekuatan Anda. Itu sebabnya orang menghabiskan banyak uang ke facebook untuk meningkatkan halaman penggemar resmi mereka untuk mendapatkan lebih banyak penggemar.

Anda cukup membuat akun facebook yang berbeda dan menempatkan foto gadis cantik dan gambar profil, tidak heran karena orang suka menambahkan atau mengirim permintaan pertemanan kepada gadis-gadis cantik. Anda dapat menemukan banyak foto yang cantik dari google.

Jika Anda memiliki tiga akun facebook, setiap akun memiliki 5000 pengikut sehingga total orang di jaringan Anda akan menjadi 15 ribu orang, dalam jumlah jaringan itu cukup bagi Anda untuk membangun arus PENGHASILAN PASIF Anda.

2. Buat kampanye jaringan sosial anda

Setelah Anda membangun jaringan Anda, langkah (02) Anda perlu membuat kampanye jaringan sosial Anda. Anda dapat membuat kutipan motivasi, berbagi tentang ide-ide yang membantu orang menghasilkan uang, penjualan dan pemasaran, tips untuk kerja tim, pendidikan keuangan dan kebebasan finansial juga, Anda dapat menemukan banyak ide dari google. Yang paling penting jangan lupa untuk merekomendasikan orang-orang dalam jaringan Anda untuk bergabung dengan sistem kami yang kuat dan membantu mereka menghasilkan uang dengan menggunakan tautan afiliasi Enrich Anda. Ya, tentu saja Anda akan mendapat 50% dari biaya keanggotaan premium setelah mereka bergabung dengan sistem

3. Atur S-M-A-R-T Goal untuk kebebasan finansial

Yang ketiga, Anda perlu menetapkan tujuan SMART untuk mencapai kebebasan finansial Anda. SMART didefinisikan sebagai makna berikut;

Specific, Measurable, Achievable, Realistic, ​Time frame

 

Contoh: Saya ingin membuat 5K per bulan dalam enam bulan ke depan, jadi Anda perlu memulai perencanaan kegiatan Anda seperti di bawah ini:

 • Memposting 3,000 konten (Artikel, foto dan video).

 • Merekrut 100 anggota dan membantu mereka menghasilkan uang lebih banyak.

Siapkan jadwal kerja Anda sesuai target di atas:         

 

Untuk membangun 100 anggota, Anda cukup hanya perlu tiga bulan target harian hanya 1 atau 2 orang per hari. Kemudian setelah Anda membangun tim Anda hingga 100 anggota tim, langkah selanjutnya adalah membantu mereka menghasilkan uang dengan melakukan hal yang sama seperti Anda.

Sekarang tanyakan pada diri Anda pertanyaan di bawah ini:

 • Apakah spesifik - Ya, saya ingin membuat 5K per bulan.

 • Apakah terukur - Ya, itu di bawah kemampuan saya untuk mencapainya.

 • Apakah Dapat Dicapai - Ya, sesuai dengan perincian kegiatan, saya hanya perlu memposting 12 konten per hari, saya dapat melakukannya dan merekrut 1-2 orang per hari, itulah yang dapat saya lakukan.

 • Apakah Realistis- Ya benar.

 • Jangka waktu - Saya ingin membuat 5K per bulan setelah enam bulan.

4. Membangun tim, membantu anggota Anda untuk menghasilkan Uang.

Target pertama Anda adalah untuk membangun 100 anggota tim dalam waktu tiga bulan, setelah Anda membangun tim Anda di samping pekerjaan terpenting Anda adalah membantu mereka menghasilkan uang seperti di bawah ini:

Latih mereka untuk menggunakan platform

Pahamilah bahwa mereka baru dalam sistem, tugas Anda adalah melatih mereka cara menggunakan platform. Ada banyak tips dan video di pusat edukasi di mana Anda dapat menggunakannya untuk memandu anggota tim Anda.

Latih mereka cara memposting konten / artikel yang efektif

Apa arti artikel / konten yang efektif? Konten yang paling sukses adalah konten yang menarik lebih banyak kunjungan dari pemirsa. Untuk mendapatkan lebih banyak kunjungan ada beberapa teknik untuk melakukannya, pertama-tama Anda perlu memahami apa saja foto, video, atau artikel yang disukai orang-orang. Contoh: Orang suka bersenang-senang dan bahagia, jadi Anda dapat memposting sesuatu tentang hewan lucu, bayi imut, video lucu, foto motivasi, dan lain-lain.

* Jangan posting tentang sesuatu yang negatif atau sesuatu yang memberi dampak buruk bagi sosial.

Bantu anggota Anda untuk merekrut anggota baru

Yang paling penting Anda perlu membantu anggota Anda untuk merekrut orang-orang baru ke dalam sistem, dalam beberapa kasus Anda perlu membantu mereka dengan mentransfer anggota rujukan baru Anda sendiri untuk memakai nama mereka untuk mendorong mereka.

Anda perlu melatih anggota Anda dalam beberapa keterampilan pemasaran dan penjualan dasar, sehingga membantu mereka untuk dapat cukup percaya diri untuk bertemu dengan orang-orang baru.

Membantu anggota Anda untuk mengatur S-M-A-R-T GOAL.

Tanpa tujuan Anda tidak akan mencapai apa pun, tanpa sasaran Anda tidak tahu ke mana harus pergi dan siapa Anda. Sangat penting untuk melatih anggota tim Anda untuk menetapkan tujuan smart seperti apa yang telah Anda lakukan dan memotivasi mereka untuk fokus ke tujuan mereka.

Nikmati Kebebasan Finansial

Langkah terakhir adalah menikmati kebebasan finansial, ingat tugas Anda adalah membantu anggota Anda mendapatkan uang, semakin banyak mereka mendapatkan uang, semakin Anda MENANG.  

=> Cari tahu tips lebih banyak untuk membangun rencana kebebasan finansial 

There are many ways to make money onlineby using the power of social network such as; facebook, linkedin, twitter, line, wechat, Instagram etc. Especially the facebook, that is the most powerful social network. I will how you a step by step how to recruit the members by using the power of facebook, here are the 04 step how to make 5K within six month:

1. Build your network

First you need to build your network by create multi-facebook account, you can create many facebook accounts as you want by using different names and email address. Remember one thing online business is about the network and members, the more members/networks you have the more power you are. That’s why people spend a lot of money into facebook to boost their official fan page to gain more fan.

You are simply create different facebook accounts and put the beautiful girl photos and the profile picture, nothing wonder because people love to add or send friend request to pretty girls. You can find a lot of beautiful photos from the google.

If you have three facebook accounts, each account has 5000 followers thus the total people in your network will be 15K people, within amount of network it is enough for you to build your PASSIVE INCOME stream.

2. Create your social network campaign

After you had built your network, the step (02) you need to create your social network campaign. You can create motivation quote, sharing about ideas that help people to make money, sale and marketing, tips for team work, financial education and financial freedom as well, you can find there a lot of ideas from the google. The most important thing do not forget to recommend people within your network to join our powerful system and helping them to make money by using your Enrich affiliate link. Yes, of course you will earn 50% from premium membership fee after they join the system.

3. Set S-M-A-R-T Goal for financial freedom

The third, you need to set SMART goal to achieve your financial freedom. SMART is defined as following meaning;

Specific, Measurable, Achievable, Realistic, ​Time frame

 

Example: I want to make 5K per month in the next six months, so you need to start your activities planning as below:

 • To post 3,000 contents (Article, photos and videos).
 • To recruit for 100 members and help them to earn more money.

Set-up your working schedule as per target above:         

To build 100 members, you need only three month is enough the daily target is only 1 or 2 people per day. Then after your build your team up to 100 team members then the next step is helping them to earning the money by doing the same as you.

Now ask yourself below questions:

 • Is it specific – Yes, I want to make 5K per month.
 • Is it measurable – Yes, it is under my capability to achieve it.
 • Is it Achievable- Yes, as per the activities breakdown, I need only post 12 content per days, I can do it and to recruit for 1-2 people per day, that is what I can do it.
 • Is it Realistic- Yes it is.
 • Timeframe- I want to make 5K per month after six month.

4. Team Building, helping your members to make Money.

Your first target is to build up 100 team members within three month, after your build up your team next your most important job is to help them to make money as below:

Train them to use the platform

Understand that they are new to the system, your job is to train them how to use the platform. There are a lot of tips and videos in the education center where you can use them to guide your team members.

Train them how to post effective content/articles

What is effective contents/articles mean? The most successful content is the content that attract more view from audiences. In order to earn more view there are some technic to do it, first you need to understand what are the photos, videos or article that people love to see. Example: People loves fun and happy, so you can post something about cute animal, cute babies, fun video, motivation photos and quote etc.

*Do not post about something negative or something that give a bad impact to the social.

Help your member to recruit the new member

The most important you need to help your member to recruit the new people into the system, in some case you need to help them by transfer your own new referral members to put under their name to encourage them.

You need to train your members in some basic marketing and selling skills, so that they can help enough confident to meet the new people.

Helping your member to set-up S-M-A-R-T GOAL.

Without goal you will achieve nothing, without goal you don’t know where to go and who you are. It is so much important to train your team member to set a smart goal as what you have done and motivate them to focus onto their goal.

Enjoy the Financial Freedom

The last step is enjoy financial freedom, remember your job is to help your members earning the money, the more they earn the money, the more you WIN.  


=> Find out more the Tips to build the financial freedom plan.

There are many ways to make money onlineby using the power of social network such as; facebook, linkedin, twitter, line, wechat, Instagram etc. Especially the facebook, that is the most powerful social network. I will how you a step by step how to recruit the members by using the power of facebook, here are the 04 step how to make 5K within six month:

1. Build your network

First you need to build your network by create multi-facebook account, you can create many facebook accounts as you want by using different names and email address. Remember one thing online business is about the network and members, the more members/networks you have the more power you are. That’s why people spend a lot of money into facebook to boost their official fan page to gain more fan.

You are simply create different facebook accounts and put the beautiful girl photos and the profile picture, nothing wonder because people love to add or send friend request to pretty girls. You can find a lot of beautiful photos from the google.

If you have three facebook accounts, each account has 5000 followers thus the total people in your network will be 15K people, within amount of network it is enough for you to build your PASSIVE INCOME stream.

2. Create your social network campaign

After you had built your network, the step (02) you need to create your social network campaign. You can create motivation quote, sharing about ideas that help people to make money, sale and marketing, tips for team work, financial education and financial freedom as well, you can find there a lot of ideas from the google. The most important thing do not forget to recommend people within your network to join our powerful system and helping them to make money by using your Enrich affiliate link. Yes, of course you will earn 50% from premium membership fee after they join the system.

3. Set S-M-A-R-T Goal for financial freedom

The third, you need to set SMART goal to achieve your financial freedom. SMART is defined as following meaning;

Specific, Measurable, Achievable, Realistic, ​Time frame

 

Example: I want to make 5K per month in the next six months, so you need to start your activities planning as below:

 • To post 3,000 contents (Article, photos and videos).
 • To recruit for 100 members and help them to earn more money.

Set-up your working schedule as per target above:         

To build 100 members, you need only three month is enough the daily target is only 1 or 2 people per day. Then after your build your team up to 100 team members then the next step is helping them to earning the money by doing the same as you.

Now ask yourself below questions:

 • Is it specific – Yes, I want to make 5K per month.
 • Is it measurable – Yes, it is under my capability to achieve it.
 • Is it Achievable- Yes, as per the activities breakdown, I need only post 12 content per days, I can do it and to recruit for 1-2 people per day, that is what I can do it.
 • Is it Realistic- Yes it is.
 • Timeframe- I want to make 5K per month after six month.

4. Team Building, helping your members to make Money.

Your first target is to build up 100 team members within three month, after your build up your team next your most important job is to help them to make money as below:

Train them to use the platform

Understand that they are new to the system, your job is to train them how to use the platform. There are a lot of tips and videos in the education center where you can use them to guide your team members.

Train them how to post effective content/articles

What is effective contents/articles mean? The most successful content is the content that attract more view from audiences. In order to earn more view there are some technic to do it, first you need to understand what are the photos, videos or article that people love to see. Example: People loves fun an