FRIEND REQUESTS
Chat / Messages
View All Messages
Notifications
View All Notifications


Are you ready to transform your smart phone, tablet and computer into money making? Join Now!!
 
 
 
 

Tips to build powerful team in social network (Facebook). Kiat untuk membangun tim yang kuat di jejaring sosial (Facebook). Mẹo để xây dựng đội ngũ mạnh mẽ trong mạng xã hội (Facebook). 关于打造强大社交网络(Facebook)团队的建议 Tips to build powerful team in social network (Facebook). Tips to build powerful team in social network (Facebook).

Facebook, linkedin, twitter, Instagram is became the most powerful social networks for the digital world. People spend average for more than two hours with their smart a day in the social network sites where we can leverage the power of facebook to build the most powerful team around the world.

Here’s below are the tips to buildPowerful team by using the facebook”.

1). Create your real facebook account,  using your personal photos but you don’t need to show some information such as email address or phone number.

2). Keep update the new feed, you don’t need to post everything, and live everything in the facebook, you need to choose something to share. Something that can help people, motivate people, encourage people to think more positive.

3). Post something that help people to build their skills such as; management skills, financial skills, business and entrepreneurship skills.

4). Build the right team with right people, there are bulks in the facebook, every kind of people is there, it is unlike Linkedin that only meet a professional people but facebook is mixed target there. So you need to select your target people that you want to build network. Right network can help you growth the network fast.

5). Instead of using the facebook only for emotional drama purpose, start sharing and brainstorming what you are doing.

6). If you need any help from your facebook network, you can post and ask their comment. I’m sure a value comment and motional message you will get.

We are living in a network, when we are mobilized we have the power, the power to help each other’s for the betterment. 

Find out more at our Help Center, please Click Here.

Facebook, linkedin, twitter, Instagram menjadi jejaring sosial paling kuat untuk dunia digital. Orang menghabiskan rata-rata selama lebih dari dua jam dengan pintar mereka sehari di situs jejaring sosial di mana kita dapat memanfaatkan kekuatan facebook untuk membangun tim yang paling kuat di seluruh dunia.

Berikut ini adalah kiat untuk membangun “Tim yang kuat dengan menggunakan facebook”.

1). Buat akun facebook Anda yang sebenarnya, menggunakan foto pribadi Anda tetapi Anda tidak perlu menunjukkan beberapa informasi seperti alamat email atau nomor telepon.

2). Terus perbarui umpan baru, Anda tidak perlu memposting semuanya, dan menjalankan semuanya di facebook, Anda harus memilih sesuatu untuk dibagikan. Sesuatu yang dapat membantu orang, memotivasi orang, mendorong orang untuk berpikir lebih positif.

3). Posting sesuatu yang membantu orang untuk membangun keterampilan mereka seperti; keterampilan manajemen, keterampilan keuangan, keterampilan bisnis dan kewirausahaan.

4). Membangun tim yang tepat dengan orang yang tepat, ada bulks di facebook, setiap jenis orang ada di sana, tidak seperti Linkedin yang hanya bertemu orang-orang profesional tetapi facebook adalah target campuran di sana. Jadi Anda perlu memilih orang sebagai target Anda yang ingin Anda bangun menjadi jaringan. Jaringan yang tepat dapat membantu Anda mengembangkan jaringan dengan cepat.

5). Alih-alih menggunakan facebook hanya untuk tujuan drama emosional, mulailah berbagi dan brainstorming apa yang Anda lakukan.

6). Jika Anda membutuhkan bantuan dari jaringan facebook Anda, Anda dapat memposting dan meminta komentar mereka. Saya yakin sebuah komentar nilai dan pesan promosi akan Anda dapatkan.

Kita hidup dalam jaringan, ketika kita dimobilisasi, kita memiliki kekuatan, kekuatan untuk saling membantu demi kemajuan. 

Cari tahu lebih lanjut di Pusat Bantuan kami, silakan Klik Di Sini.

Facebook, linkedin, twitter, Instagram đã trở thành mạng xã hội mạnh mẽ nhất cho thế giới kỹ thuật số. Mọi người chi tiêu trung bình trong hơn hai giờ với một ngày thông minh của họ trong các trang web mạng xã hội, nơi chúng tôi có thể tận dụng sức mạnh của facebook để xây dựng đội ngũ mạnh nhất trên thế giới.

Dưới đây là các mẹo để xây dựng “Nhóm mạnh mẽ bằng cách sử dụng facebook”.

1). Tạo tài khoản facebook thực của bạn, sử dụng ảnh cá nhân của bạn nhưng bạn không cần hiển thị một số thông tin như địa chỉ email hoặc số điện thoại.

2). Tiếp tục cập nhật nguồn cấp dữ liệu mới, bạn không cần phải đăng mọi thứ và sống mọi thứ trong facebook, bạn cần chọn thứ gì đó để chia sẻ. Cái gì đó có thể giúp mọi người, động viên mọi người, khuyến khích mọi người suy nghĩ tích cực hơn.

3). Đăng nội dung nào đó giúp mọi người xây dựng các kỹ năng của họ như; kỹ năng quản lý, kỹ năng tài chính, kinh doanh và kỹ năng kinh doanh.

4). Xây dựng đội ngũ phù hợp với đúng người, có rất nhiều thành viên trong facebook, rất nhiều loại người ở đó, nó không giống như Linkedin, nơi chỉ có những người chuyên nghiệp nhưng facebook là mục tiêu hỗn hợp ở đó. Vì vậy, bạn cần phải chọn những người phù hợp với mục tiêu của bạn mà bạn muốn xây dựng mạng. Một mạng lưới đúng nghĩa có thể giúp bạn phát triển nhanh mạng lưới của bạn.

5). Thay vì sử dụng facebook chỉ cho mục đích gây xác động mạnh, hãy bắt đầu chia sẻ và thảo luận những gì bạn đang làm.

6). Nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ mạng facebook của mình, bạn có thể đăng và hỏi ý kiến ​​của họ. Tôi chắc chắn bạn sẽ nhận được một bình luận có giá trị và tin nhắn hữu ích.

Chúng ta đang sống trong một mạng lưới, khi chúng ta c1o thể di dộng , chúng ta có sức mạnh, nguồn sức mạnh để giúp đỡ nhau cải thiện.

Tìm hiểu thêm tại Trung tâm trợ giúp của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây.

Facebook,linkedin,twitter,Instagram已经成为数字世界最强大的社交网络。人们平均每天花费超过两个小时的时间在社交网络上,我们可以利用Facebook的力量在全球建立最强大的团队。

以下是如何使用facebook打造强大团队 的建议

1).使用您的个人照片创建您的真实Facebook帐户,但不需要显示一些信息,如电子邮件地址或电话号码。

2).持续更新,你不需要发布所有内容,在facebook分享生活的一切,你需要选择发布能够帮助人们,激励人们,鼓励人们更积极思考的东西。

3).发布一些可以帮助人们建立技能的东西;管理技能,财务技能,商业和创业技能。

4).用合适的人建立合适的团队,在Facebook上有大量的人,各种各样的人都在那里,不像Linkedin那样只会遇到专业人士,facebook上的目标人群很杂。因此,您需要选择您要打造的网络的目标人员。正确的网络可以快速增长。

5).不用把Facebook当作情绪宣泄的场所,在上面分享你正在做的事以及你思考。

6).如果您需要来自Facebook网络的任何帮助,您可以发帖并询问他们的观点。我相信您会得到有价值的评论和信息

当我们将我们拥有的帮助他人变得更好的力量激发出来,我们就生活在了网络之中。

欲了解更多,请访问我们的帮助中心请 点击此处.

Facebook, linkedin, twitter, Instagram is became the most powerful social networks for the digital world. People spend average for more than two hours with their smart a day in the social network sites where we can leverage the power of facebook to build the most powerful team around the world.

Here’s below are the tips to build “Powerful team by using the facebook”.

1). Create your real facebook account,  using your personal photos but you don’t need to show some information such as email address or phone number.

2). Keep update the new feed, you don’t need to post everything, and live everything in the facebook, you need to choose something to share. Something that can help people, motivate people, encourage people to think more positive.

3). Post something that help people to build their skills such as; management skills, financial skills, business and entrepreneurship skills.

4). Build the right team with right people, there are bulks in the facebook, every kind of people is there, it is unlike Linkedin that only meet a professional people but facebook is mixed target there. So you need to select your target people that you want to build network. Right network can help you growth the network fast.

5). Instead of using the facebook only for emotional drama purpose, start sharing and brainstorming what you are doing.

6). If you need any help from your facebook network, you can post and ask their comment. I’m sure a value comment and motional message you will get.

We are living in a network, when we are mobilized we have the power, the power to help each other’s for the betterment. 

Find out more at our Help Center, please Click Here.

Facebook, linkedin, twitter, Instagram is became the most powerful social networks for the digital world. People spend average for more than two hours with their smart a day in the social network sites where we can leverage the power of facebook to build the most powerful team around the world.

Here’s below are the tips to build “Powerful team by using the facebook”.

1). Create your real facebook account,  using your personal photos but you don’t need to show some information such as email address or phone number.

2). Keep update the new feed, you don’t need to post everything, and live everything in the facebook, you need to choose something to share. Something that can help people, motivate people, encourage people to think more positive.

3). Post something that help people to build their skills such as; management skills, financial skills, business and entrepreneurship skills.

4). Build the right team with right people, there are bulks in the facebook, every kind of people is there, it is unlike Linkedin that only meet a professional people but facebook is mixed target there. So you need to select your target people that you want to build network. Right network can help you growth the network fast.

5). Instead of using the facebook only for emotional drama purpose, start sharing and brainstorming what you are doing.

6). If you need any help from your facebook network, you can post and ask their comment. I’m sure a value comment and motional message you will get.

We are living in a network, when we are mobilized we have the power, the power to help each other’s for the betterment. 

Find out more at our Help Center, please Click Here.