FRIEND REQUESTS
Chat / Messages
View All Messages
Notifications
View All Notifications


Are you ready to transform your smart phone, tablet and computer into money making? Join Now!!
 
 
 
 

Powerful Earning Platform with Enrich.Asia? Nền tảng kiếm tiền mạnh mẽ nhất với Enrich.Asia? Enrich.Asia最强大的赚钱平台 Platform Penghasil Paling Kuat dengan Enrich.Asia Powerful Earning Platform with Enrich.Asia? Powerful Earning Platform with Enrich.Asia?

HOW IT WORKS & HOW MUCH MONEY YOU CAN MAKE WITH ENRICH ASIA (Tittle Only)

Enrich Asia is the most POWERFUL PLATFORM that allows you to make money anywhere, anytime from Internet, with your smart phone, tablet, laptop and computer.

People spent a lot of times to play the facebook, twitter, Instagram, Line Wechat…. without getting anything, we want to change the way people think and acts about the social media, helping them to make money and build PASSIVE INCOME STREAM for financial freedom.

THE THREE POWERFUL EARNING INCOME STREAMS

50% revenue from direct referral, earning from your traffic view (what you have posted and shared into your social network such as facebook, Instagram, twitter..), Team power bonus up to 35% from your team withdrawal revenue.

1.MAKING MONEY FROM DIRECT REFERRAL

 

Your will earn 50% for every referral you made, when you recommend to your friends with your personal referral link and your friends sign up as premium member, you will get paid for 50% or 22.50 per referral.

Ex: Lifetime membership fee is $45, if every month you can recommend for 50 people, your earning will be 50 x 22.50$ = 1,125$/month.

 

2.EARNING FROM WHAT YOU HAVE POSTS&SHARES

 

Enrich Asia allows you to post your contents, photos and videos, all your contents that you post into Enrich.Asia are valued, the more you post, the more share, the more you make money.

All your contents are tracked and recorded all the total views, by the end of the month, system will automatically calculate your income base on the total view x cost per view.

Example: If you posted 200 contents, your total monthly views are 30,000 views, the cost per view is 0.009$ then your income will be 30,000 x 0.009 = $270.00.

 

3. TEAM POWER OR ENRICH POWER BONUS

THIS IS PASSIVE INCOME FROM ENRICH POWER SYSTEM, WHEN YOU CAN FORM UP YOUR TEAM FOR 100 DIRECT REFFERAL(MEMBERS) ABOVE YOU WILL GET MORE PAID AND IT IS PASSIVE.

100 direct referral get EXTRA BONUS FOR 15%

Example: If each person under your team earn $300, your earning will be $45 per person x 100 = $4,500 per month and IT IS PASSIVE INCOME!

THAT IS BIG MONEY! $4,500 PER MONTH!

The earning opportunity is unlimited! It is depend on you, how you define yourself, how much money you want. Your success and financial freedom is in your hand.[T1] 

1,000 direct referral  get EXTRA BONUS FOR 20%

10,000 direct referral get EXTRA BONUS FOR 25%.

100,000 direct referral members get EXTRA BONUS FOR 30%.

 

Change Your Habit, Change Your life!

Enrich Your Life Now!

Get Your Lifetime Membership and Start to Make Money Now!


NÓ LÀM VIỆC THẾ NÀO? BẠN CÓ THỂ LÀM RA BAO NHIÊU TIỀN VÓI ENRICH ASIA?

Làm giàu châu Á là nền tảng mạnh mẽ nhất cho phép bạn kiếm tiền ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào từ Internet, với điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay và máy tính của bạn.

Mọi người đã dành rất nhiều thời gian để chơi facebook, twitter, Instagram, Line Wechat…. mà không nhận được bất cứ điều gì, chúng tôi muốn thay đổi cách mọi người suy nghĩ và hành động về truyền thông xã hội, giúp họ kiếm tiền và xây dựng LUỒNG THU NHẬP THỤ ĐỘNG cho tự do tài chính.

BA CÁCH TĂNG THU NHẬP TUYỆT VỜI

50% doanh thu từ giới thiệu trực tiếp, thu nhập từ chế độ xem lưu lượng truy cập của bạn (những gì bạn đã đăng và chia sẻ vào mạng xã hội như facebook, Instagram, twitter ..), tiền thưởng nhóm lên đến 35% từ thu nhập rút tiền của nhóm.

1. KIẾM TIỀN TỪ GIỚI THIỆU TRỰC TIẾP

 

Bạn sẽ kiếm được 50% cho mỗi lần giới thiệu bạn thực hiện, khi bạn giới thiệu bạn bè với liên kết giới thiệu cá nhân và bạn bè của bạn đăng ký làm thành viên cao cấp, bạn sẽ được trả 50% hoặc 22,50 cho mỗi lần giới thiệu.

Ví dụ: Phí thành viên trọn đời là 45 đô la, nếu mỗi tháng bạn có thể giới thiệu cho 50 người, thu nhập của bạn sẽ là 50 x 22,50 đô la = 1,125 đô la / tháng.

 

2. KIẾM TIỀN TỪ NHỮNG CÁI BẠN ĐĂNG CÀ CHIA SẺ 

 

Làm giàu Châu Á cho phép bạn đăng nội dung, ảnh và video của mình, tất cả nội dung bạn đăng lên Enrich.Asia đều có giá trị, bạn càng đăng bài, càng chia sẻ nhiều thì bạn càng kiếm được nhiều tiền.

Tất cả nội dung của bạn được theo dõi và ghi lại tất cả các lượt xem, vào cuối tháng, hệ thống sẽ tự động tính cơ sở thu nhập của bạn trên tổng số lượt xem x giá mỗi lượt xem.

Ví dụ: Nếu bạn đăng 200 nội dung, tổng số lượt xem hàng tháng của bạn là 30.000 lượt xem, chi phí mỗi lần xem là 0,00 $ thì thu nhập của bạn sẽ là 30.000 x 0,0099 = 270,00 đô la.

 

3. NHÓM NĂNG SUẤT VÀ TIỀN THƯỞNG NĂNG SUẤT TỪ ENRICH ASIA

ĐÂY LÀ THU NHẬP TÍCH CỰC TỪ HỆ THỐNG HIỆU SUẤT CỦA ENRICH, KHI BẠN CÓ THỂ HÌNH THÀNH NHÓM CỦA BẠN CHO 100 GIỚI THIỆU TRỰC TIẾP (THÀNH VIÊN) THÔNG QUA ĐÓ TRÊN BẠN SẼ ĐƯỢC TRẢ TIỀN THÊM VÀ NÓ LÀ THỤ ĐỘNG.

100 giới thiệu trực tiếp nhận được THƯỞNG THÊM CHO 15%

Ví dụ: Nếu mỗi người trong nhóm của bạn kiếm được 300 đô la, thu nhập của bạn sẽ là 45 đô la một người x 100 = 4,500 đô la mỗi tháng và ĐÓ LÀ THU NHẬP THỤ ĐỘNG!

ĐÓ LÀ SỐ TIỀN RẤT LỚN! 4,500 đô la mỗi THÁNG!

Cơ hội kiếm tiền là không giới hạn! Nó phụ thuộc vào bạn, cách bạn tự xác định mình, bạn muốn bao nhiêu tiền. Sự thành công và tự do tài chính của bạn nằm trong tay bạn. [T1]

1.000 giới thiệu trực tiếp nhận được THƯỞNG THÊM CHO 20%

10.000 giới thiệu trực tiếp nhận được THƯỞNG THÊM CHO 25%.

100.000 thành viên giới thiệu trực tiếp nhận được THƯỞNG THÊM CHO 30%.

 

Thay đổi thói quen của bạn, thay đổi cuộc sống của bạn!

Làm giàu cuộc sống của bạn ngay bây giờ!

Nhận tư cách thành viên trọn đời của bạn và bắt đầu kiếm tiền ngay!

 

 

它是如何运作的,你可以用ENRICH ASIA赚多少钱(仅标题)

Enrich Asia是最强大的可让您随时随地通过智能手机,平板电脑,笔记本电脑和电脑从互联网上赚钱的平台。

人们花了很多时间来玩facebook,twitter,Instagram,Line 和微信 ....... 但没有得到任何东西,我们希望改变人们对社交媒体的思考和行为方式,帮助他们赚钱并为财务自由打造被动收入流。

3种强大的收入来源

50%的来自直接推荐的收入,从您的流量观看中获得(您已经发布并分享到您的社交网络中的内容,例如Facebook,Instagram,Twitter ..),团队功率奖励高达您团队收款收入的35%。

直接推荐获取收入

 

您的每次推荐都将获得50%的收益,当您通过个人推荐链接推荐给您的朋友并且您的朋友注册为高级会员时,您将获得50%或22.50美元/每人的推荐报酬。

 例如:终身会员费是45美元,如果每个月你可以推荐50人,你的收入将是50 x 22.50 $ = 1,125 美元 /月。

 

从您的发帖/分享获得的收入

 

Enrich Asia允许您发布您的内容,照片和视频,您发布到Enrich.Asia的所有内容都受会到重视,您发布的内容越多,分享的内容越多,您赚的钱就越多。
 

您的所有内容都会被跟踪并记录所有总观看次数,到月底,系统会根据总观看次数x每次观看费用自动计算您的收入

 示例:如果您发布了200个内容,则每月总观看次数为30,000次,每次观看费用为0.009美元,那么您的收入将为30,000 x 0.009 = 270.00美元。

 

团队力量/Enrich Power奖励金(被动收入)

这是来自Enrich Power系统被动收入。当您的直接推荐团队达到100人,你会获得更多收入,这些收入完全是被动的

100直接推荐获得15%的额外奖励金

例如:如果你团队中的每个人赚300美元,你的收入将是每人45美元x 100 =每月4,500美元,这是被动的收入!

这是笔大钱!每月4500美元

赚钱的机会是无限的! 这取决于你,你如何定义自己,你想要多少钱。 您的成功和财务自由掌握在您手中。[T1]

 1,000直接推荐获得20%的额外奖励金

10,000直接推荐获得25%的额外奖励金。

100,000直接推荐会员获得30%的额外奖励金。

 

改变习惯,改变人生!

现在就来丰富您的人生!

获取终身会员身份,现在就开始赚钱!


BAGAIMANA CARA KERJANYA & BERAPA BANYAK UANG YANG BISA ANDA HASILKAN DENGAN ENRICH ASIA (Hanya untuk Judul)

Enrich Asia adalah PLATFORM PALING KUAT yang memungkinkan Anda menghasilkan uang di mana saja, kapan saja dari Internet, dengan ponsel pintar, tablet, laptop, dan komputer Anda.

Orang menghabiskan banyak waktu untuk memainkan facebook, twitter, Instagram, Line Wechat…. tanpa mendapatkan apa-apa, kami ingin mengubah cara orang berpikir dan bertindak tentang media sosial, membantu mereka menghasilkan uang, dan membangun ALIRAN PENGHASILAN PASIF untuk kebebasan finansial.

TIGA ARUS PENGHASILAN PENDAPATAN TERKUAT

50% pendapatan dari rujukan langsung, penghasilan dari trafik kunjungan Anda (apa yang telah Anda poskan dan bagikan ke jejaring sosial Anda seperti facebook, Instagram, twitter ..), bonus kekuatan Tim hingga 35% dari pendapatan penarikan tim Anda.

1. MENGHASILKAN UANG DARI RUJUKAN LANGSUNG

 

Anda akan mendapatkan 50% untuk setiap rujukan yang Anda buat, ketika Anda merekomendasikan ke teman Anda dengan tautan rujukan pribadi Anda dan teman Anda mendaftar sebagai anggota premium, Anda akan dibayar untuk 50% atau 22,50 per rujukan.

Contoh: Biaya keanggotaan seumur hidup adalah $ 45, jika setiap bulan Anda dapat merekomendasikan 50 orang, penghasilan Anda adalah 50 x 22,50 $ = 1,125 $ / bulan.

 

2. MENGHASILKAN DARI APA YANG TELAH ANDA POSTING & MEMBAGIKANNYA

 

Enrich Asia memungkinkan Anda memposting konten, foto, dan video Anda, semua konten yang Anda posting ke Enrich.Asia dihargai, semakin banyak Anda memposting, semakin banyak berbagi, semakin banyak Anda menghasilkan uang.

Semua konten Anda dilacak dan dicatat semua kunjungan total, pada akhir bulan, sistem akan secara otomatis menghitung basis pendapatan Anda pada total kunjungan x biaya per kunjungan.

Contoh: Jika Anda memposting 200 konten, total kunjungan bulanan Anda adalah 30.000 kunjungan, biaya per kunjungan adalah 0,009 $ maka penghasilan Anda akan menjadi 30.000 x 0,009 = $ 270,00.

 

3. KEKUATAN TIM ATAU BONUS ENRICH POWER

INI ADALAH PENGHASILAN PASIF DARI SISTEM ENRICH POWER, SAAT ANDA DAPAT MEMBANTUK TIM ANDA UNTUK 100 RUJUKAN LANGSUNG (ANGGOTA) DIATAS ANDA AKAN MENDAPAT BAYARAN LEBIH DAN ITU BERSIFAT PASIF

100 rujukan langsung dan dapatkan BONUS EKSTRA SEBESAR 15%

Contoh: Jika setiap orang di bawah tim Anda menghasilkan $ 300, penghasilan Anda akan menjadi $ 45 per orang x 100 = $ 4.500 per bulan dan ITU PENGHASILAN PASIF!

ITU ADALAH UANG YANG BANYAK! $4,500 PER BULAN!

Peluang penghasilan tidak terbatas! Itu tergantung pada Anda, bagaimana Anda mendefinisikan diri Anda sendiri, berapa banyak uang yang Anda inginkan. Keberhasilan dan kebebasan finansial Anda ada di tangan Anda.[T1] 

1,000 rujukan langsung dapatkan BONUS EKSTRA SEBESAR 20%

10,000 rujukan langsung dapatkan BONUS EKSTRA SEBESAR 25%.

100,000 rujukan langsung dapatkan BONUS EKSTRA SEBESAR 30%.

 

Ubah Kebiasaan Anda, Ubah Hidup Anda!

Perkaya Kehidupan Anda Sekarang!

Dapatkan Keanggotaan Seumur Hidup Anda dan Mulai Menghasilkan Uang Sekarang!

 

HOW IT WORKS & HOW MUCH MONEY YOU CAN MAKE WITH ENRICH ASIA (Tittle Only)

Enrich Asia is the most POWERFUL PLATFORM that allows you to make money anywhere, anytime from Internet, with your smart phone, tablet, laptop and computer.

People spent a lot of times to play the facebook, twitter, Instagram, Line Wechat…. without getting anything, we want to change the way people think and acts about the social media, helping them to make money and build PASSIVE INCOME STREAM for financial freedom.

THE THREE POWERFUL EARNING INCOME STREAMS

50% revenue from direct referral, earning from your traffic view (what you have posted and shared into your social network such as facebook, Instagram, twitter..), Team power bonus up to 35% from your team withdrawal revenue.

1.MAKING MONEY FROM DIRECT REFERRAL

 

Your will earn 50% for every referral you made, when you recommend to your friends with your personal referral link and your friends sign up as premium member, you will get paid for 50% or 22.50 per referral.

Ex: Lifetime membership fee is $45, if every month you can recommend for 50 people, your earning will be 50 x 22.50$ = 1,125$/month.

 

2.EARNING FROM WHAT YOU HAVE POSTS&SHARES

 

Enrich Asia allows you to post your contents, photos and videos, all your contents that you post into Enrich.Asia are valued, the more you postthe more sharethe more you make money.

All your contents are tracked and recorded all the total views, by the end of the month, system will automatically calculate your income base on the total view x cost per view.

Example: If you posted 200 contents, your total monthly views are 30,000 views, the cost per view is 0.009$ then your income will be 30,000 x 0.009 = $270.00.

 

3. TEAM POWER OR ENRICH POWER BONUS

THIS IS PASSIVE INCOME FROM ENRICH POWER SYSTEM, WHEN YOU CAN FORM UP YOUR TEAM FOR 100 DIRECT REFFERAL(MEMBERS) ABOVE YOU WILL GET MORE PAID AND IT IS PASSIVE.

100 direct referral get EXTRA BONUS FOR 15%

Example: If each person under your team earn $300, your earning will be $45 per person x 100 = $4,500 per month and IT IS PASSIVE INCOME!

THAT IS BIG MONEY! $4,500 PER MONTH!

The earning opportunity is unlimited! It is depend on you, how you define yourself, how much money you want. Your success and financial freedom is in your hand.[T1] 

1,000 direct referral  get EXTRA BONUS FOR 20%

10,000 direct referral get EXTRA BONUS FOR 25%.

100,000 direct referral members get EXTRA BONUS FOR 30%.

 

Change Your Habit, Change Your life!

Enrich Your Life Now!

Get Your Lifetime Membership and Start to Make Money Now!


HOW IT WORKS & HOW MUCH MONEY YOU CAN MAKE WITH ENRICH ASIA (Tittle Only)

Enrich Asia is the most POWERFUL PLATFORM that allows you to make money anywhere, anytime from Internet, with your smart phone, tablet, laptop and computer.

People spent a lot of times to play the facebook, twitter, Instagram, Line Wechat…. without getting anything, we want to change the way people think and acts about the social media, helping them to make money and build PASSIVE INCOME STREAM for financial freedom.

THE THREE POWERFUL EARNING INCOME STREAMS

50% revenue from direct referral, earning from your traffic view (what you have posted and shared into your social network such as facebook, Instagram, twitter..), Team power bonus up to 35% from your team withdrawal revenue.

1.MAKING MONEY FROM DIRECT REFERRAL

 

Your will earn 50% for every referral you made, when you recommend to your friends with your personal referral link and your friends sign up as premium member, you will get paid for 50% or 22.50 per referral.

Ex: Lifetime membership fee is $45, if every month you can recommend for 50 people, your earning will be 50 x 22.50$ = 1,125$/month.

 

2.EARNING FROM WHAT YOU HAVE POSTS&SHARES

 

Enrich Asia allows you to post your contents, photos and videos, all your contents that you post into Enrich.Asia are valued, the more you postthe more sharethe more you make money.

All your contents are tracked and recorded all the total views, by the end of the month, system will automatically calculate your income base on the total view x cost per view.

Example: If you posted 200 contents, your total monthly views are 30,000 views, the cost per view is 0.009$ then your income will be 30,000 x 0.009 = $270.00.

 

3. TEAM POWER OR ENRICH POWER BONUS

THIS IS PASSIVE INCOME FROM ENRICH POWER SYSTEM, WHEN YOU CAN FORM UP YOUR TEAM FOR 100 DIRECT REFFERAL(MEMBERS) ABOVE YOU WILL GET MORE PAID AND IT IS PASSIVE.

100 direct referral get EXTRA BONUS FOR 15%

Example: If each person under your team earn $300, your earning will be $45 per person x 100 = $4,500 per month and IT IS PASSIVE INCOME!

THAT IS BIG MONEY! $4,500 PER MONTH!

The earning opportunity is unlimited! It is depend on you, how you define yourself, how much money you want. Your success and financial freedom is in your hand.[T1] 

1,000 direct referral  get EXTRA BONUS FOR 20%

10,000 direct referral get EXTRA BONUS FOR 25%.

100,000 direct referral members get EXTRA BONUS FOR 30%.

 

Change Your Habit, Change Your life!

Enrich Your Life Now!

Get Your Lifetime Membership and Start to Make Money Now!