FRIEND REQUESTS
Chat / Messages
View All Messages
Notifications
View All Notifications


Are you ready to transform your smart phone, tablet and computer into money making? Join Now!!
 
 
 
 

How to Deposit into My Skrill Account如何取现到我的Skrill账户Làm giàu Châu Á Chấp nhận Cổng thanh toán SkrillHow to Deposit into My Skrill AccountHow to Deposit into My Skrill AccountHow to Deposit into My Skrill Account

If you have any further questions about creating an account, depositing and/or withdrawing, please contact Skrill directly: https://help.skrill.com/en/ContactSkrillIt is very easy to deposit the money into Skrill account, please follow below step to fund your account and do not hesitate to contact us if you have any question or any support need.

(1)Log into Skrill (formerly Moneybookers)

Skrill Login

If the site is not shown in your preferred language, you can change the language by going to the upper right-hand corner of the screen to select your language of choice.

Click “Login” in the upper right-hand corner to continue.

(2)After clicking “Login”, the following screen will appear

Skrill Login

Enter in your login details and the click the purple “Login” button to access your account screen.

※ Depending on the country you indicated where you reside during the account registration process, your account screen may be slightly different than what is shown in the screenshots below on this page. For the account screen and deposit options associated with a United Kingdom (UK) registered account, please refer to #3-6. For the account screen and deposit options associated with a United States of America (USA) registered account, please refer to #7-8.

(3)Click “Upload” to view deposit options

Skrill Deposit

After successfully logging in, click on “Upload” in the right-hand part of the screen to view available deposit options.

(4)Manual Bank Transfer deposit option

Skrill Deposit Bank Transfer

To complete a deposit via manual bank transfer, click on the “Manual Bank Transfer” radio button and then click the purple “Continue” button.

Skrill Deposit Bank Transfer

On the following screen as shown above, note your reference number and the bank account details in order for you to make your deposit via bank transfer.

Deposits via Skrill’s manual bank transfer deposit option will be reflected in your Skrill account in three (3) to five (5) days.

(5)Credit/Debit Card deposit option

Skrill Deposit Credit Card

To make instant deposits into your Skrill account via your credit/debit card, you will first need to register your credit/debit card. Click “Add a card” to continue as shown in the screen above.

Skrill Deposit Credit Card

After entering in your credit/debit card details, click the purple “Save and verify card” button.

Deposits via credit or debit card will be reflected in your Skrill account instantly.

(6)Instant Bank Transfer deposit option ※ As a UK resident

Skrill Cards and Bank Accounts

To make instant deposits into your Skrill account via bank transfer, you will first need to register your bank account. Click “Cards and Bank Accounts” as shown in the screen above.

Skrill Add a Bank Account

Next, click the purple “Add Bank Account” button.

Skrill Add a Bank Account

After entering in your bank account details, click the purple “Add account and continue” to register your bank account for depositing into your Skrill account.

Deposits via your registered bank account will be reflected in your Skrill account instantly.

(7)Credit/Debit Card deposit option ※ As a USA resident

Skrill Cards and Bank Accounts

To make instant deposits into your Skrill account via your credit/debit card, you will first need to register your credit/debit card. Click “Cards and Bank Accounts” as shown in the screen above.

Skrill Add a Credit or Debit Card USA Resident

Next, click the purple “Add Credit or Debit Card” button.

Skrill Add a Credit or Debit Card USA Resident

After entering in your credit/debit card details, click the purple “Save card” button.

Deposits via credit or debit card will be reflected in your Skrill account instantly.

(8)Instant Bank Transfer deposit option ※ As a USA resident

Skrill Cards and Bank Accounts

To make instant deposits into your Skrill account via bank transfer, you will first need to register your bank account. Click “Cards and Bank Accounts” as shown in the screen above.

Skrill Add a Bank Account USA Resident

Next, click the purple “Add Bank Account” button.

Skrill Add a Bank Account USA Resident

After entering in your bank account details, click the purple “Add account and continue” to register your bank account for depositing into your Skrill account.

Deposits via your registered bank account will be reflected in your Skrill account instantly.

如果您对创建账户,存款和/或取款有任何疑问,请直接联系Skrill:https://help.skrill.com/en/Contact SkrillIt将钱存入Skrill账户非常简单,请按照以下步骤操作操作,如果您有任何疑问或任何需求,请随时与我们联系。

(1)Log into Skrill (formerly Moneybookers)

如果网站未以您的首选语言显示,您可以通过屏幕的右上角选择您选择的语言来更改语言。

点击右上角的“登录”继续。

(2)在您点击“登陆”后,以下屏幕内容会显示出来

Skrill Login

输入您的登录详细信息,然后单击紫色的“登录”按钮来访问您的帐户屏幕。

※根据您在帐户注册过程中所显示的所在国家/地区,您的帐户屏幕可能与此页面下方屏幕截图中显示的内容略有不同。 有关与英国(英国)注册帐户关联的帐户屏幕和存款选项,请参阅#3-6。 有关与美利坚合众国(美国)注册帐户相关联的帐户屏幕和存款选项,请参阅#7-8。

(3)点击“上传“查看存款选项

Skrill Deposit

在成功登陆之后,点击点击屏幕右侧的“上传”,查看可用的存款选项。

(4)手动银行转账存款选项

Skrill Deposit Bank Transfer

要通过手动银行转帐完成存款,请单击“手动银行转帐”单选按钮,然后单击紫色的“继续”按钮。

Skrill Deposit Bank Transfer

在如上所示的以下屏幕上,记下您的参考号(编码)和银行帐户详细信息,以便您通过银行转帐进行存款。

通过Skrill的手动银行转账存款选项存款将在三(3)至五(5)天内转到您的Skrill账户中。

(5)信用/借记卡 存款选项

Skrill Deposit Credit Card

要通过信用卡/借记卡即时存入Skrill账户,您首先需要注册您的信用卡/借记卡。 点击“添加卡片”继续,如上面的屏幕所示。

Skrill Deposit Credit Card

输入您的信用卡/借记卡详细信息后,单击紫色的“保存并验证卡”按钮。

通过信用卡或借记卡存款将立即转到您的Skrill账户中。

(6)即时银行转账存款选项 作为英国居民

Skrill Cards and Bank Accounts

要通过银行转帐即时存入您的Skrill账户,您首先需要注册您的银行账户。如上面的屏幕所示,

点击“卡片和银行账户”。

Skrill Add a Bank Account

接下来,单击紫色的“添加银行帐户”按钮。

Skrill Add a Bank Account

输入您的银行帐户详细信息后,点击紫色的“添加帐户并继续”以注册您的银行帐户将钱存入您的Skrill帐户。

通过您注册银行账号所转的存款将立即转到您的Skrill账户中。

(7)信用卡/借记卡存款选项※作为美国居民

Skrill Cards and Bank Accounts

要通过信用卡/借记卡立即存入您的Skrill账户,您首先需要注册您的信用卡/借记卡。 如上面的屏幕所示,点击“卡片和银行账户”。

Skrill Add a Credit or Debit Card USA Resident

接下来,单击紫色的“添加信用卡或借记卡”按钮。

Skrill Add a Credit or Debit Card USA Resident

输入您的信用卡/借记卡详细信息后,单击紫色的“保存卡”按钮。

通过信用卡或借记卡存款将即时地转到在您的Skrill账户中。

(8)即时银行转账存款选项※作为美国居民

Skrill Cards and Bank Accounts

要通过银行转帐立即存入您的Skrill账户,您首先需要注册您的银行账户。如上面的屏幕所示,点击“卡片和银行账户”。

Skrill Add a Bank Account USA Resident

接下来,单击紫色的“添加银行帐户”按钮。

Skrill Add a Bank Account USA Resident

输入您的银行帐户详细信息后,点击紫色的“添加帐户并继续”以注册您的银行帐户以存入您的Skrill帐户。

通过您注册银行账号所转的存款将立即转到您的Skrill账户中。

Chúng tôi hiểu rằng Paypal không hoạt động đối với một số quốc gia, đó là lý do tại sao nhóm của chúng tôi hiện đang nỗ lực để thiết lập một tùy chọn thanh toán khác với ngân hàng Vương quốc Anh có tên SKRILL. SKRILL có nhiều người dùng hơn và cung cấp nhiều tùy chọn để rút tiền trực tiếp vào 80 ngân hàng trên toàn thế giới với chi phí. Nhấp vào đây để đăng ký tài khoản Skrill của bạn nếu bạn không có tài khoản.

Tại thời điểm này nếu bạn chưa có tài khoản paypal, chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp tư cách thành viên cao cấp của mình thông qua tài khoản SKRILL bằng cách thực hiện theo bước dưới đây;

1. Đăng nhập vào tài khoản SKRILL của bạn

2. Nhấp vào gửi tiền, SKRILL tới SKRILL

3. Email người nhận: skrill@enrich.asia, số tiền: 45 USD

4. Nhấp vào Đánh giá.

5. Nhấp vào GỬI TIỀN.

 6. Đăng nhập vào tài khoản Enrich.Asia của bạn, ở bên phải bấm vào (?)

       6.1. Bấm vào liên hệ với chúng tôi

       6.2. Chọn danh mục tin nhắn "Thanh toán"

       6.3. Điền thông tin và ID thanh toán của bạn (từ Skrill).

       6.4. Nhấp vào “Gửi ngay”.

 

Thành viên cao cấp của bạn sẽ được kích hoạt trong vòng 24 giờ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần bất kỳ hỗ trợ nào, vui lòng liên hệ với Người quản lý tài khoản của bạn.

Chúng tôi xin lỗi vì khóa học bất tiện, tất cả thành viên sẽ có thể nâng cấp tư cách thành viên cao cấp của họ bằng SKRILL trực tiếp tại Enrich.Asia theo Paypal trong tương lai sớm và chúng tôi sẽ thông báo riêng. Cảm ơn.

 

If you have any further questions about creating an account, depositing and/or withdrawing, please contact Skrill directly: https://help.skrill.com/en/ContactSkrillIt is very easy to deposit the money into Skrill account, please follow below step to fund your account and do not hesitate to contact us if you have any question or any support need.

(1)Log into Skrill (formerly Moneybookers)

Skrill Login

If the site is not shown in your preferred language, you can change the language by going to the upper right-hand corner of the screen to select your language of choice.

Click “Login” in the upper right-hand corner to continue.

(2)After clicking “Login”, the following screen will appear

Skrill Login

Enter in your login details and the click the purple “Login” button to access your account screen.

※ Depending on the country you indicated where you reside during the account registration process, your account screen may be slightly different than what is shown in the screenshots below on this page. For the account screen and deposit options associated with a United Kingdom (UK) registered account, please refer to #3-6. For the account screen and deposit options associated with a United States of America (USA) registered account, please refer to #7-8.

(3)Click “Upload” to view deposit options

Skrill Deposit

After successfully logging in, click on “Upload” in the right-hand part of the screen to view available deposit options.

(4)Manual Bank Transfer deposit option

Skrill Deposit Bank Transfer

To complete a deposit via manual bank transfer, click on the “Manual Bank Transfer” radio button and then click the purple “Continue” button.

Skrill Deposit Bank Transfer

On the following screen as shown above, note your reference number and the bank account details in order for you to make your deposit via bank transfer.

Deposits via Skrill’s manual bank transfer deposit option will be reflected in your Skrill account in three (3) to five (5) days.

(5)Credit/Debit Card deposit option

Skrill Deposit Credit Card

To make instant deposits into your Skrill account via your credit/debit card, you will first need to register your credit/debit card. Click “Add a card” to continue as shown in the screen above.

Skrill Deposit Credit Card

After entering in your credit/debit card details, click the purple “Save and verify card” button.

Deposits via credit or debit card will be reflected in your Skrill account instantly.

(6)Instant Bank Transfer deposit option ※ As a UK resident

Skrill Cards and Bank Accounts

To make instant deposits into your Skrill account via bank transfer, you will first need to register your bank account. Click “Cards and Bank Accounts” as shown in the screen above.

Skrill Add a Bank Account

Next, click the purple “Add Bank Account” button.

Skrill Add a Bank Account

After entering in your bank account details, click the purple “Add account and continue” to register your bank account for depositing into your Skrill account.

Deposits via your registered bank account will be reflected in your Skrill account instantly.

(7)Credit/Debit Card deposit option ※ As a USA resident

Skrill Cards and Bank Accounts

To make instant deposits into your Skrill account via your credit/debit card, you will first need to register your credit/debit card. Click “Cards and Bank Accounts” as shown in the screen above.

Skrill Add a Credit or Debit Card USA Resident

Next, click the purple “Add Credit or Debit Card” button.

Skrill Add a Credit or Debit Card USA Resident

After entering in your credit/debit card details, click the purple “Save card” button.

Deposits via credit or debit card will be reflected in your Skrill account instantly.

(8)Instant Bank Transfer deposit option ※ As a USA resident

Skrill Cards and Bank Accounts

To make instant deposits into your Skrill account via bank transfer, you will first need to register your bank account. Click “Cards and Bank Accounts” as shown in the screen above.

Skrill Add a Bank Account USA Resident

Next, click the purple “Add Bank Account” button.

Skrill Add a Bank Account USA Resident

After entering in your bank account details, click the purple “Add account and continue” to register your bank account for depositing into your Skrill account.

Deposits via your registered bank account will be reflected in your Skrill account instantly.

If you have any further questions about creating an account, depositing and/or withdrawing, please contact Skrill directly: https://help.skrill.com/en/ContactSkrillIt is very easy to deposit the money into Skrill account, please follow below step to fund your account and do not hesitate to contact us if you have any question or any support need.

(1)Log into Skrill (formerly Moneybookers)

Skrill Login

If the site is not shown in your preferred language, you can change the language by going to the upper right-hand corner of the screen to select your language of choice.

Click “Login” in the upper right-hand corner to continue.

(2)After clicking “Login”, the following screen will appear

Skrill Login

Enter in your login details and the click the purple “Login” button to access your account screen.

※ Depending on the country you indicated where you reside during the account registration process, your account screen may be slightly different than what is shown in the screenshots below on this page. For the account screen and deposit options associated with a United Kingdom (UK) registered account, please refer to #3-6. For the account screen and deposit options associated with a United States of America (USA) registered account, please refer to #7-8.

(3)Click “Upload” to view deposit options

Skrill Deposit

After successfully logging in, click on “Upload” in the right-hand part of the screen to view available deposit options.

(4)Manual Bank Transfer deposit option

Skrill Deposit Bank Transfer

To complete a deposit via manual bank transfer, click on the “Manual Bank Transfer” radio button and then click the purple “Continue” button.

Skrill Deposit Bank Transfer

On the following screen as shown above, note your reference number and the bank account details in order for you to make your deposit via bank transfer.

Deposits via Skrill’s manual bank transfer deposit option will be reflected in your Skrill account in three (3) to five (5) days.

(5)Credit/Debit Card deposit option

Skrill Deposit Credit Card

To make instant deposits into your Skrill account via your credit/debit card, you will first need to register your credit/debit card. Click “Add a card” to continue as shown in the screen above.

Skrill Deposit Credit Card

After entering in your credit/debit card details, click the purple “Save and verify card” button.

Deposits via credit or debit card will be reflected in your Skrill account instantly.

(6)Instant Bank Transfer deposit option ※ As a UK resident

Skrill Cards and Bank Accounts

To make instant deposits into your Skrill account via bank transfer, you will first need to register your bank account. Click “Cards and Bank Accounts” as shown in the screen above.

Skrill Add a Bank Account

Next, click the purple “Add Bank Account” button.

Skrill Add a Bank Account

After entering in your bank account details, click the purple “Add account and continue” to register your bank account for depositing into your Skrill account.

Deposits via your registered bank account will be reflected in your Skrill account instantly.

(7)Credit/Debit Card deposit option ※ As a USA resident

Skrill Cards and Bank Accounts

To make instant deposits into your Skrill account via your credit/debit card, you will first need to register your credit/debit card. Click “Cards and Bank Accounts” as shown in the screen above.

Skrill Add a Credit or Debit Card USA Resident

Next, click the purple “Add Credit or Debit Card” button.

Skrill Add a Credit or Debit Card USA Resident

After entering in your credit/debit card details, click the purple “Save card” button.

Deposits via credit or debit card will be reflected in your Skrill account instantly.

(8)Instant Bank Transfer deposit option ※ As a USA resident

Skrill Cards and Bank Accounts

To make instant deposits into your Skrill account via bank transfer, you will first need to register your bank account. Click “Cards and Bank Accounts” as shown in the screen above.

Skrill Add a Bank Account USA Resident

Next, click the purple “Add Bank Account” button.

Skrill Add a Bank Account USA Resident

After entering in your bank account details, click the purple “Add account and continue” to register your bank account for depositing into your Skrill account.

Deposits via your registered bank account will be reflected in your Skrill account instantly.

If you have any further questions about creating an account, depositing and/or withdrawing, please contact Skrill directly: https://help.skrill.com/en/ContactSkrillIt is very easy to deposit the money into Skrill account, please follow below step to fund your account and do not hesitate to contact us if you have any question or any support need.

(1)Log into Skrill (formerly Moneybookers)

Skrill Login

If the site is not shown in your preferred language, you can change the language by going to the upper right-hand corner of the screen to select your language of choice.

Click “Login” in the upper right-hand corner to continue.

(2)After clicking “Login”, the following screen will appear

Skrill Login

Enter in your login details and the click the purple “Login” button to access your account screen.

※ Depending on the country you indicated where you reside during the account registration process, your account screen may be slightly different than what is shown in the screenshots below on this page. For the account screen and deposit options associated with a United Kingdom (UK) registered account, please refer to #3-6. For the account screen and deposit options associated with a United States of America (USA) registered account, please refer to #7-8.

(3)Click “Upload” to view deposit options

Skrill Deposit

After successfully logging in, click on “Upload” in the right-hand part of the screen to view available deposit options.

(4)Manual Bank Transfer deposit option

Skrill Deposit Bank Transfer

To complete a deposit via manual bank transfer, click on the “Manual Bank Transfer” radio button and then click the purple “Continue” button.

Skrill Deposit Bank Transfer

On the following screen as shown above, note your reference number and the bank account details in order for you to make your deposit via bank transfer.

Deposits via Skrill’s manual bank transfer deposit option will be reflected in your Skrill account in three (3) to five (5) days.

(5)Credit/Debit Card deposit option

Skrill Deposit Credit Card

To make instant deposits into your Skrill account via your credit/debit card, you will first need to register your credit/debit card. Click “Add a card” to continue as shown in the screen above.

Skrill Deposit Credit Card

After entering in your credit/debit card details, click the purple “Save and verify card” button.

Deposits via credit or debit card will be reflected in your Skrill account instantly.

(6)Instant Bank Transfer deposit option ※ As a UK resident

Skrill Cards and Bank Accounts

To make instant deposits into your Skrill account via bank transfer, you will first need to register your bank account. Click “Cards and Bank Accounts” as shown in the screen above.

Skrill Add a Bank Account

Next, click the purple “Add Bank Account” button.

Skrill Add a Bank Account

After entering in your bank account details, click the purple “Add account and continue” to register your bank account for depositing into your Skrill account.

Deposits via your registered bank account will be reflected in your Skrill account instantly.

(7)Credit/Debit Card deposit option ※ As a USA resident

Skrill Cards and Bank Accounts

To make instant deposits into your Skrill account via your credit/debit card, you will first need to register your credit/debit card. Click “Cards and Bank Accounts” as shown in the screen above.

Skrill Add a Credit or Debit Card USA Resident

Next, click the purple “Add Credit or Debit Card” button.

Skrill Add a Credit or Debit Card USA Resident

After entering in your credit/debit card details, click the purple “Save card” button.

Deposits via credit or debit card will be reflected in your Skrill account instantly.

(8)Instant Bank Transfer deposit option ※ As a USA resident